Lĩnh vực đặc trưng nhất của Kiểm toán Nhà nước là:

Lĩnh vực đặc trưng nhất của Kiểm toán Nhà nước là:

A. Kiểm toán tuân thủ

B. Kiểm toán hoạt động

C. Kiểm toán tài chính

D. Lĩnh vực khác

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng