Lệnh nào trong các lệnh sau cho phép nhảy ra khỏi vòng lặp đến vị trí bất kì mong muốn:

Lệnh nào trong các lệnh sau cho phép nhảy ra khỏi vòng lặp đến vị trí bất kì mong muốn:

A. break;

B. continue;

C. goto;

D. Không có phương án nào

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: