Lệnh cout trong C++ đi kèm với cặp dấu nào?

Lệnh cout trong C++ đi kèm với cặp dấu nào?

A.  >>

B. \\

C. ||

D. <<

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: