Lệnh break kết hợp với vòng for dùng để?

Lệnh break kết hợp với vòng for dùng để?

A. Ngưng vòng for nếu gặp lệnh này

B. Không có ý nghĩa trong vòng lặp

C. Nhảy đến một tập lệnh khác

D. Không thể kết hợp được.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Lệnh break kết hợp với vòng for dùng để?

Lệnh break kết hợp với vòng for dùng để?

A. Ngưng vòng for nếu gặp lệnh này

B. Không có ý nghĩa trong vòng lặp

C. Nhảy đến một tập lệnh khác

D. Không thể kết hợp được.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: