Làm thế nào thêm màu nền cho tất cả các phần tử ?

Làm thế nào thêm màu nền cho tất cả các phần tử

?

A. h1.all {background-color:#FFFFFF}

B. h1 {background-color:#FFFFFF}

C. all.h1 {background-color:#FFFFFF}

D. Tất cả các câu trên đều sai.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Làm thế nào thêm màu nền cho tất cả các phần tử ?

Làm thế nào thêm màu nền cho tất cả các phần tử

?

A. H1.all {background-color:#ffffff}

B. H1 {background-color:#ffffff}

C. All.h1 {background-color:#ffffff}

D. Tất cả các câu trên đều sai.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: