Làm thế nào thay màu nền của chữ (text)?

Làm thế nào thay màu nền của chữ (text)?

A. text-color=

B. fgcolor:

C. color:

D. text-color:

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Làm thế nào thay màu nền của chữ (text)?

Làm thế nào thay màu nền của chữ (text)?

A. Text-color=

B. Fgcolor:

C. Color:

D. Text-color:

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: