Làm thế nào để thêm hình ảnh xuất hiện trên đường viền cho các phần tử trong CSS3?

Làm thế nào để thêm hình ảnh xuất hiện trên đường viền cho các phần tử trong CSS3?

A. border: url(image.png);

B. border-variable: image url(image.png);

C. border-image: url(border.png) 30 30 round;

D. Không thêm được hình ảnh xuất hiện trên đường viền

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Làm thế nào để thêm hình ảnh xuất hiện trên đường viền cho các phần tử trong CSS3?

Làm thế nào để thêm hình ảnh xuất hiện trên đường viền cho các phần tử trong CSS3?

A. border: url(image.png);

B. border-variable: image url(image.png);

C. border-image: url(border.png) 30 30 round;

D. Không thêm được hình ảnh xuất hiện trên đường viền

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: