Làm thế nào để thêm bóng (shadow) cho các phần tử trong CSS3?

Làm thế nào để thêm bóng (shadow) cho các phần tử trong CSS3?

A. box-shadow: 10px 10px 5px grey;

B. shadow-right: 10px shadow-bottom: 10px; 

C. shadow-color: grey;

D. alpha-effect[shadow]: 10px 10px 5px grey;

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Làm thế nào để thêm bóng (shadow) cho các phần tử trong CSS3?

Làm thế nào để thêm bóng (shadow) cho các phần tử trong CSS3?

A. box-shadow: 10px 10px 5px grey;

B. shadow-right: 10px shadow-bottom: 10px; 

C. shadow-color: grey;

D. alpha-effect[shadow]: 10px 10px 5px grey;

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: