Làm thế nào để hình ở đầu mỗi dòng của 1 list (danh sách) có hình vuông?

Làm thế nào để hình ở đầu mỗi dòng của 1 list (danh sách) có hình vuông?

A. type: 2

B. type: square

C. list-type: square

 

D. list-style-type: square

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Làm thế nào để hình ở đầu mỗi dòng của 1 list (danh sách) có hình vuông?

Làm thế nào để hình ở đầu mỗi dòng của 1 list (danh sách) có hình vuông?

A. Type: 2

B. Type: square

C. List-type: square

D. List-style-type: square

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: