Làm thế nào để bắt buộc đoạn text xuống dòng?

Làm thế nào để bắt buộc đoạn text xuống dòng?

A. word-wrap: break-word;

B. text-wrap: break-word;

C. text-wrap: force;

D. text-width: set;

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Làm thế nào để bắt buộc đoạn text xuống dòng?

Làm thế nào để bắt buộc đoạn text xuống dòng?

A. word-wrap: break-word;

B. text-wrap: break-word;

C. text-wrap: force;

D. text-width: set;

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: