Làm thế nào để hiển thị viền 1 phần tử với kích thước đường viền như sau:

Làm thế nào để hiển thị viền 1 phần tử với kích thước đường viền như sau:

The top border = 10 pixels

The bottom border = 5 pixels

The left border = 20 pixels

The right border = 1pixel?

A. border-width:5px 20px 10px 1px

B. border-width:10px 5px 20px 1px

C. border-width:10px 1px 5px 20px

D. border-width:10px 20px 5px 1px

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Làm thế nào để hiển thị viền 1 phần tử với kích thước đường viền như sau:

Làm thế nào để hiển thị viền 1 phần tử với kích thước đường viền như sau:

The top border = 10 pixels the bottom border = 5 pixels the left border = 20 pixels the right border = 1pixel?

A. Border-width:5px 20px 10px 1px

B. Border-width:10px 5px 20px 1px

C. Border-width:10px 1px 5px 20px

D. Border-width:10px 20px 5px 1px

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: