Làm thế nào để bạn bắt đầu sử dụng Session trong PHP?

Làm thế nào để bạn bắt đầu sử dụng Session trong PHP?

A. Luôn luôn được tự động gọi

B. Gọi hàm start_session()

C. Thiết lập session.auto_start trong phần cấu hình

D. Gọi hàm session_register()

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: