Làm sao để truy cập vào một thuộc tính trong class thông qua $this

Làm sao để truy cập vào một thuộc tính trong class thông qua $this

A. $this.$varname

B. $this.varname

C. $this->varname

D. $this->$varname

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: