Làm sao để thay đổi lề trái của một phần tử?

Làm sao để thay đổi lề trái của một phần tử?

A. margin-left:

B. text-indent:

C. margin:

D. indent:

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Làm sao để thay đổi lề trái của một phần tử?

Làm sao để thay đổi lề trái của một phần tử?

A. margin-left:

B. text-indent:

C. margin:

D. indent:

Kiểm tra

Hướng dẫn

Chọn A,D là đáp án đúng

Tags:

Làm sao để thay đổi lề trái của một phần tử?

Làm sao để thay đổi lề trái của một phần tử?

A. Margin-left:

B. Text-indent:

C. Margin:

D. Indent:

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: