Làm sao để tạo chữ đậm?

Làm sao để tạo chữ đậm?

A. font-weight:bold

B. style:bold

C. font:b

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Làm sao để tạo chữ đậm?

Làm sao để tạo chữ đậm?

A. Font-weight:bold

B. Style:bold

C. Font:b

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: