Làm sao để mỗi từ trong 1 dòng đều viết hoa ở đầu từ?

Làm sao để mỗi từ trong 1 dòng đều viết hoa ở đầu từ?

A. text-transform:capitalize

B. text-transform:uppercase

C. You can’t do that with CSS

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Làm sao để mỗi từ trong 1 dòng đều viết hoa ở đầu từ?

Làm sao để mỗi từ trong 1 dòng đều viết hoa ở đầu từ?

A. Text-transform:capitalize

B. Text-transform:uppercase

C. You can’t do that with css

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: