Làm sao để mỗi từ trong 1 dạng đều viết hoa ở đầu từ?

Làm sao để mỗi từ trong 1 dạng đều viết hoa ở đầu từ?

A. text-transform:capitalize

B. text-transform:uppercase

C. Bạn không thể làm điều này trong CSS

D. Không có đáp án nào đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: