Làm sao để khi click chuột vào link thì tạo ra cửa sổ mới?

Làm sao để khi click chuột vào link thì tạo ra cửa sổ mới?

A.

B.

C.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: