Làm sao để hiển thị liên kết mà ko có gạch chân bên dưới?

Làm sao để hiển thị liên kết mà ko có gạch chân bên dưới?

A. a {decoration:no underline}

B. a {text-decoration:no underline}

C. a {underline:none}

D. a {text-decoration:none}

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Làm sao để hiển thị liên kết mà ko có gạch chân bên dưới?

Làm sao để hiển thị liên kết mà ko có gạch chân bên dưới?

A. a {decoration:no underline}

B. a {text-decoration:no underline}

C. a {underline:none}

D. a {text-decoration:none}

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Làm sao để hiển thị liên kết mà ko có gạch chân bên dưới?

Làm sao để hiển thị liên kết mà ko có gạch chân bên dưới?

A. A {decoration:no underline}

B. A {text-decoration:no underline}

C. A {underline:none}

D. A {text-decoration:none}

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: