Làm sao để chọn tất cả các cột trong bảng Persons?

Làm sao để chọn tất cả các cột trong bảng Persons?

A. SELECT *.Persons

B. SELECT Persons

C. SELECT [all] FROM Persons

D. SELECT * FROM Persons

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags:

Làm sao để chọn tất cả các cột trong bảng Persons mà cột FirstName có giá trị là Peter

Làm sao để chọn tất cả các cột trong bảng Persons mà cột FirstName có giá trị là Peter

A. SELECT * FROM Persons WHERE FirstName’Peter’

B. SELECT [all] FROM Persons WHERE FirstName LIKE ‘Peter’

C. SELECT [all] FROM Persons WHERE FirstName=’Peter’

D. SELECT * FROM Persons WHERE FirstName==’Peter’

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: