Làm sao để thay đổi font của mỗi phần tử?

Làm sao để thay đổi font của mỗi phần tử?

A. font=

B. f:

C. font-family:

D. Tất cả các câu trên đều sai.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Làm sao để thay đổi font của mỗi phần tử?

Làm sao để thay đổi font của mỗi phần tử?

A. Font=

B. F:

C. Font-family:

D. Tất cả các câu trên đều sai.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: