Làm rõ yêu cầu (Eliciting requirements) là:

 Làm rõ yêu cầu (Eliciting requirements) là:

A. Giao tiếp với khách hàng và người sử dụng để xác định các yêu cầu của họ

B. Các yêu cầu được ghi nhận lại theo nhiều hình thức

C. Các yêu cầu được tổng hợp lại theo nhiều hình thức

D. Xem các yêu cầu có ở tình trạng không rõ ràng?

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: