Làm cách nào để thêm bóng (shadow) cho đoạn text bằng CSS3?

 Làm cách nào để thêm bóng (shadow) cho đoạn text bằng CSS3?

A. font: shadowed 5px 5px 5px grey;

B. font-shadow: 5px 5px 5px grey;

C. text-shadow: 5px 5px 5px grey;

D. shadow: text 5px 5px 5px grey;

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: