Làm cách nào để thay đổi kích thước hình ảnh background bằng CSS3?

Làm cách nào để thay đổi kích thước hình ảnh background bằng CSS3?

A. background-size: 80px 60px;

B. bg-dimensions: 80px 60px;

C. background-proportion: 80px 60px;

D. alpha-effect: bg-resize 80px 60px;

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Làm cách nào để thay đổi kích thước hình ảnh background bằng CSS3?

Làm cách nào để thay đổi kích thước hình ảnh background bằng CSS3?

A. background-size: 80px 60px;

B. bg-dimensions: 80px 60px;

C. background-proportion: 80px 60px;

D. alpha-effect: bg-resize 80px 60px;

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: