Làm cách nào để lưu trữ một biến age có giá trị 25 vào trong session

Làm cách nào để lưu trữ một biến age có giá trị 25 vào trong session

A. $age = 25; session_regiser(‘age’);

B. $_SESSION[‘age’] = 25;

C. session_register(‘age’, 25);

D. $HTTP_SESSION_VARS[‘age’] = 25;

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: