Làm cách nào để gọi một hàm myFunction trong JavaScript?

Làm cách nào để gọi một hàm myFunction trong JavaScript?

A. call function myFunction()

B. call myFunction()

C. myFunction()

D. Cả A, B, C đều đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: