Lỗi xảy ra trong quá trình biên dịch từ tập tin nguồn (.java) sang tập tin bytecode (.class) được gọi là?

Lỗi xảy ra trong quá trình biên dịch từ tập tin nguồn (.java) sang tập tin bytecode (.class) được gọi là?

A. Lỗi luận lý

B. Lỗi thực thi

C. Tất cả đều sai

D. Lỗi cú pháp

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: