Lãi thu được từ hoạt động cho vay trong kì là 50.000, cấp có thẩm quyền cho bổ sung nguồn kinh phí dự án để tăng nguồn vốn cho vay, khi có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách, kế toán ghi như thế nào là đúng?

Lãi thu được từ hoạt động cho vay trong kì là 50.000, cấp có thẩm quyền cho bổ sung nguồn kinh phí dự án để tăng nguồn vốn cho vay, khi có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách, kế toán ghi như thế nào là đúng?

A. Nợ TK 531: 50.000 / Có TK 462: 50.000

B. Nợ TK 521: 50,000 / Có TK 462: 50.000

C. Nợ TK 5118: 50.000 / Có TK 462: 50.000

D. Nợ TK 521: 50.000 / Có TK 462: 50.000

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng