L = [1, 23, ‘hello’, 1]

L = [1, 23, ‘hello’, 1]

Đối tượng dưới đây thuộc kiểu dữ liệu nào?

A. List

B. Dictionary

C. Tuple

D. Array

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: