Kỹ thuật thu thập yêu cầu nào cần đến chuyên gia?

Kỹ thuật thu thập yêu cầu nào cần đến chuyên gia?

A.  Interview

B. Observation

C. Experts

D. Delphi

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: