Kỹ sư phần mềm không cần?

 Kỹ sư phần mềm không cần?

A. Kiến thức về phân tích thiết kế hệ thống

B. Kiến thức về cơ sở dữ liệu

C. Lập trình thành thạo bằng một ngôn ngữ lập trình

D. Kinh nghiệm quản lý dự án phần mềm

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: