Ký hiệu nào sau không hợp lệ?

Ký hiệu nào sau không hợp lệ?

A. >>

B. <<

C. !=>>

D. >>>

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: