Ký hiệu nào dưới đây thể hiện một thẻ mở?

Ký hiệu nào dưới đây thể hiện một thẻ mở?

A.

B.  

C.

D.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: