Kỳ hạn lập báo cáo tài chính của các đơn vị HCSN theo kỳ hạn nào?

Kỳ hạn lập báo cáo tài chính của các đơn vị HCSN theo kỳ hạn nào?

A. Quý, năm

B. Năm

C. Tháng

D. Quý

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng