KTV phải chịu trách nhiệm về:

KTV phải chịu trách nhiệm về:

A. Xem doanh thu áp dụng chính sách kế toán có nhất quán hay không

B. Lập các BCTC

C. Lưu trữ các hồ sơ kế toán

D. Các câu trên đều sai

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng