Kinh phí chi dự án của năm N chưa được duyệt kết chuyển chờ duyệt trong năm N + 1 là 10.000

Kinh phí chi dự án của năm N chưa được duyệt kết chuyển chờ duyệt trong năm N + 1 là 10.000

A. Nợ TK 6621: 10.000Có TK 6622: 10.000

B. Nợ TK 462: 10.000Có TK 662: 10.000

C. Nợ TK 6622: 10.000Có TK 6621: 10.000

D. Nợ TK 461: 10.000Có TK 662: 10.000

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng