Kiểu truyền thông multicast trong mô hình Điểm – Nhiều Điểm là kiểu truyền thông mà:

Kiểu truyền thông multicast trong mô hình Điểm – Nhiều Điểm là kiểu truyền thông mà:

A. Chỉ có một thiết bị nhận được thông điệp

B. Một nhóm thiết bị nhận được thông điệp

C. Tất cả các thiết bị trong mạng đều nhận được thông điệp

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: