Kiểu gán nào sau trong JavaScript không hợp lệ?

Kiểu gán nào sau trong JavaScript không hợp lệ?

A. x = x – y+

B. x *= y

C. x = x + +y

D. x -*=y

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: