Kiểu enum là gì?

Kiểu enum là gì?

A. Là kiểu dữ liệu gồm các trường chứa một tập hợp cố định các hằng số.

B. Là kiểu dữ liệu liệt kê các biến số.

C. Là một kiểu dữ liệu trong java.

D. Tất cả đều sai.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: