Kiểu dữ liệu nào trong Java chứa giá trị bao gồm cả chữ và số?

Kiểu dữ liệu nào trong Java chứa giá trị bao gồm cả chữ và số?

A.  int 

B. byte

C. char 

D. String 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là:  String

Vì: Kiểu dữ liệu String chứa giá trị bao gồm cả chữ và số.

Tags: