Kiểu dữ liệu nào dưới đây không được coi là kiểu dữ liệu cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C 

Kiểu dữ liệu nào dưới đây không được coi là kiểu dữ liệu cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C 

A. Kiểu mảng

B. Kiểu enum

C. Kiểu short int

D. Kiểu unsigned

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: