Kiểu dữ liệu nào dưới đây được coi là kiểu dữ liệu cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C

Kiểu dữ liệu nào dưới đây được coi là kiểu dữ liệu cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C

A. Kiểu double

B. Kiểu con trỏ

C. Kiểu hợp

D. Kiểu mảng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: