Kiểu dữ liệu nào có thể chứa nhiều thành phần dữ liệu có thể có kiểu dữ liệu khác nhau thành một nhóm duy nhất:

Kiểu dữ liệu nào có thể chứa nhiều thành phần dữ liệu có thể có kiểu dữ liệu khác nhau thành một nhóm duy nhất:

A. Mảng

B. Con trỏ

C. Tập tin

D. Cấu trúc(struct)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: