Kiểu dữ liệu float có thể xử lí dữ liệu trong phạm vi nào 

Kiểu dữ liệu float có thể xử lí dữ liệu trong phạm vi nào 

A. 3.4*10-38 đến 3.4*1038

B. -32768 đến 32767

C. -128 đến 127

D. 0…65535

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: