Kiểu định dạng PNG sử dụng tối đa ______bit màu.

Kiểu định dạng PNG sử dụng tối đa ______bit màu.

A. 8

B. 24

C. 48

D. 16

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: