Kiểu định dạng JPG sử dụng tối đa ______bit màu.

Kiểu định dạng JPG sử dụng tối đa ______bit màu.

A. 8

B. 24

C. 48

D. 16

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: