Kiến trúc một mạng LAN có thể là:

Kiến trúc một mạng LAN có thể là:

A. RING

B. BUS

C. Có thể phối hợp các mô hình trên

D. Tất cả đáp án trên

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Kiến trúc một mạng LAN có thể là?

Kiến trúc một mạng LAN có thể là?

A. RING

B. BUS

C. STAR

D. Có thể phối hợp cả A, B và C

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: