Kiểm tra tính tuân thủ luật pháp, chính sách chế độ quản lý kinh tế tài chính thuộc nội dung của loại kiểm toán nào?

Kiểm tra tính tuân thủ luật pháp, chính sách chế độ quản lý kinh tế tài chính thuộc nội dung của loại kiểm toán nào?

A. Tuân thủ.

B. Báo cáo tài chính.

C. Hoạt động

D. Không câu nào đúng.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng