Kiểm toán viên sẽ thiết kế và thưc hiện các thử nghiệm kiểm soát khi:

Kiểm toán viên sẽ thiết kế và thưc hiện các thử nghiệm kiểm soát khi:

A. Kiểm soát nội bộ của đơn vị yếu kém

B. Cần thu thập bằng chứng về sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ

C. Rủi ro kiểm soát được đánh giá là cao

D. 3 câu trên đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng