Kiểm toán viên phát hành báo cáo kiểm toán loại (Ý kiến từ bỏ) khi:

Kiểm toán viên phát hành báo cáo kiểm toán loại (Ý kiến từ bỏ) khi:

A. Có sự vi phạm trọng yếu các chuẩn mực kế toán trong trình bày báo cáo tài chính.

B. Có sự thay đổi quan trong về chính sách kế toán của đơn vị.

C. Có những nghi vấn trọng yếu về các thông tin tài chính và kiểm toán viên không thể kiểm tra.

D. 3 câu trên đều đúng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng